top of page

terms & conditions

Fitte Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien en gewijzigd op 24-09-2023.

 

1. Algemene informatie

 

Welkom bij fitte ("Fitte," "wij," "ons," "het Bedrijf") Website, findyourfitte.com (of de "Website"). Wij leveren Diensten die onderhevig zijn aan kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen zoals hieronder uiteengezet. Ze regelen het gebruik van de Website gehost onder www.findyourfitte.com. Door toegang te krijgen, te browsen of te winkelen op deze Website, stemt u in met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Lees ze zorgvuldig door.

 

De volgende identificatie wordt verstrekt voor het Bedrijf van de Website:

 

Fitte ("fitte")

KvK (Kamer van Koophandel) nummer 87784971

BTW (Nederlandse BTW) nummer NL004478080B77

Geregistreerd te Leuvensbroek 1531 6546XT Nijmegen, Nederland

info@findyourfitte.com

 

2. Registratie van klantaccounts

 

Om gebruik te maken van de Dienst, moeten gebruikers zich registreren of een klantaccount aanmaken, alle vereiste gegevens of informatie op een volledige en waarheidsgetrouwe manier verstrekken. Het niet nakomen hiervan zal leiden tot onbeschikbaarheid van de Dienst. Klanten zijn verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van hun inloggegevens. Om deze reden moeten klanten ook wachtwoorden kiezen die voldoen aan de hoogste normen van toegestane sterkte. Door zich te registreren, stemmen klanten ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten die plaatsvinden onder hun gebruikersnaam en wachtwoord. Klanten zijn verplicht om het Bedrijf onmiddellijk en ondubbelzinnig op de hoogte te stellen via de contactgegevens die in dit document zijn vermeld, als zij van mening zijn dat hun persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot klantaccounts, toegangscertificaten of persoonsgegevens, geschonden, onrechtmatig bekendgemaakt of gestolen zijn. In dergelijke gevallen zal het Bedrijf de situatiefactoren evalueren en beslissen of het account al dan niet moet worden beëindigd.

 

2.1 Account beëindiging

Klanten kunnen hun account beëindigen en stoppen met het gebruik van de Dienst op elk moment door rechtstreeks contact op te nemen met het Bedrijf via de contactgegevens die in dit document zijn verstrekt. Het Bedrijf zal aan een dergelijk verzoek voldoen, nadat het is verwerkt, binnen 30 werkdagen.

 

2.2 Account opschorting en verwijdering

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving op elk moment de accounts van klanten op te schorten of te verwijderen die het ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden acht. De opschorting of verwijdering van klantaccounts geeft klanten geen recht op enige vordering tot compensatie, schadevergoeding of restitutie. De opschorting of verwijdering van accounts als gevolg van oorzaken die aan de klant kunnen worden toegeschreven, ontheft de klant niet van het betalen van eventuele van toepassing zijnde kosten of prijzen.

 

3. Inhoud van de Website

 

Tenzij anders gespecificeerd of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op de Website eigendom van of geleverd door het Bedrijf of zijn licentiegevers. Het Bedrijf spant zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat de op deze Website verstrekte inhoud geen toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden schendt. Het is echter niet altijd mogelijk om een dergelijk resultaat te bereiken. In dergelijke gevallen, zonder afbreuk te doen aan eventuele wettelijke prerogatieven van klanten om hun rechten af te dwingen, wordt klanten vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens die in dit document zijn verstrekt.

 

3.1 Productomschrijving

Prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van Producten worden vermeld in de respectievelijke secties van deze Website en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel Producten op deze Website zo nauwkeurig mogelijk worden gepresenteerd, is de weergave op deze Website via welk middel dan ook (waaronder, indien van toepassing, grafisch materiaal, afbeeldingen, kleuren, geluiden) slechts ter referentie en impliceert geen garantie met betrekking tot de kenmerken van het aangeschafte Product. Fitte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen foto's van de op de Website gepresenteerde Producten als illustratie en het Product zelf. Fitte streeft ernaar de Producten zo nauwkeurig mogelijk te presenteren, maar erkent dat er kleine verschillen kunnen optreden. De kenmerken van het gekozen Product worden tijdens het aankoopproces beschreven.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

 

Het Bedrijf behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor alle inhoud op de Website. Klanten mogen dergelijke inhoud daarom niet op enigerlei wijze gebruiken die niet noodzakelijk is of impliciet is in het juiste gebruik van de Dienst. In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen klanten de inhoud die beschikbaar is op deze Website of bijbehorende mediakanalen niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder gestelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of afgeleide werken maken van de inhoud, zelfs niet zonder medeweten van de klant. Wanneer uitdrukkelijk vermeld, mogen klanten sommige inhoud downloaden, kopi

 

ëren en/of delen voor hun uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de auteursrechtelijke attributen en alle andere attributen die door het Bedrijf worden gevraagd, correct worden geïmplementeerd. Eventuele van toepassing zijnde wettelijke beperking of uitzondering op het auteursrecht blijft onverlet.

 

Onverminderd enige specifieke bepaling van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Website, ontwerp en Producten exclusief eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. Alle handelsmerken, zowel nominale als figuurlijke, en alle andere merken, handelsnamen, servicemerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo's die in verband met Fitte verschijnen, zijn en blijven exclusief eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

 

5. Aankoop van Producten

 

5.1 Aankoopproces

Elke stap, van het kiezen van een Product tot het indienen van de Bestelling, maakt deel uit van het aankoopproces. Het aankoopproces omvat de volgende stappen:

• Klanten moeten het gewenste Product kiezen en hun aankoopselectie verifiëren;

• Nadat ze de informatie in de aankoopselectie hebben beoordeeld, moeten klanten de Algemene Voorwaarden lezen en accepteren;

• Klanten kunnen vervolgens de Bestelling plaatsen door deze in te dienen.

• Betaling moet door de klanten worden gedaan voordat de Bestelling wordt geaccepteerd.

Totdat de volledige aankoopprijs is ontvangen door het Bedrijf, worden de bestelde Producten niet eigendom van de klanten.

 

5.2 Acceptatie van de Bestelling

• Tenzij de ontvangst van de Bestelling uitdrukkelijk de acceptatie van de Bestelling omvat, waardoor het contract wordt aangegaan, wordt het koopcontract aangegaan op het moment dat de klanten de communicatie van de Bestellingsacceptatie ontvangen via e-mail als "Bestelbevestiging";

• Onder voorbehoud van productbeschikbaarheid en de discretie van het Bedrijf, wordt de Bestelling zonder onnodige vertraging geaccepteerd.

• Het contract tussen de klanten en Fitte is alleen van toepassing op de Producten die worden vermeld in de "Bestelbevestiging".

 

5.3 Afwijzing van de Bestelling

Als de Bestelling niet wordt geaccepteerd, zal het Bedrijf een terugbetaling uitvoeren. De afwijzing van een Bestelling geeft de klanten geen recht om enige claim tegen het Bedrijf in te dienen, inclusief vergoeding voor schade. Alle meldingen met betrekking tot het beschreven aankoopproces worden naar het e-mailadres gestuurd dat door de klanten is opgegeven voor dergelijke doeleinden.

 

Fitte behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en in potentieel uitzonderlijke omstandigheden, om een Bestelling te weigeren nadat een "Bestelbevestiging" is verzonden. Fitte behoudt bovendien het recht om op elk moment een Product van de Website te verwijderen of te wijzigen, en zal niet aansprakelijk zijn jegens de klanten of een derde partij als gevolg daarvan, ongeacht of het Product al dan niet is verkocht.

 

5.4 Prijs

Klanten worden tijdens het aankoopproces en vóór het indienen van de Bestelling geïnformeerd over eventuele kosten, belastingen en kosten (inclusief eventuele verzendkosten) die aan hen in rekening worden gebracht.

Prijzen op deze Website worden weergegeven als exclusief of inclusief eventuele van toepassing zijnde kosten, belastingen en kosten, afhankelijk van de sectie waarin de klanten zich bevinden.

 

De prijs die wordt weergegeven op de Website op de datum waarop de klanten de Bestelling plaatsen, is van toepassing. In geval van fouten zal Fitte proberen de foutieve prijs en de gecorrigeerde prijs zo snel mogelijk aan de klanten te communiceren, waarbij twee mogelijke oplossingen worden geboden:

• Acceptatie van de nieuwe prijs door de klanten, waarna de Bestelling door de klant wordt bevestigd en eventueel ontbrekend bedrag door de klant wordt betaald.

• Afwijzing van de nieuwe prijs door de klant, annulering van de Bestelling. De klant ontvangt het volledig betaalde bedrag terug volgens onze bepalingen voor het recht van intrekking zoals uiteengezet in clausule 6.1.

 

Als Fitte om welke reden dan ook nalaat de nieuwe prijs aan de klant te communiceren, wordt de Bestelling beschouwd als geannuleerd en wordt het volledige bedrag dat door de klant is betaald, terugbetaald volgens onze bepalingen voor het recht van intrekking zoals uiteengezet in clausule 6.1.

 

Fitte is niet verplicht om de Bestelling uit te voeren als een onjuiste prijs voor een Product wordt gepresenteerd, en wanneer de prijs duidelijk foutief is op zo'n manier dat de klanten redelijkerwijs konden erkennen dat de prijs foutief is.

 

Fitte kan de prijs op elk moment wijzigen. Prijzen voor Bestellingen die correct zijn en zijn verzonden met een "Bestelbevestiging" -melding worden niet beïnvloed door prijswijzigingen.

 

Prijzen worden gepresenteerd inclusief de toegevoegde waardebelasting (btw), en het tarief wordt toegepast zoals het wettelijk toepasselijke tarief, afhankelijk van het Product en de locatie van de verkoop.

 

5.5 Betalingsmethoden

Informatie met betrekking tot geaccepteerde betalingsmethoden wordt beschikbaar gesteld tijdens het aankoopproces. Sommige betalingsmethoden zijn mogelijk alleen beschikbaar onder aanvullende voorwaarden of kosten. In dergelijke gevallen kunnen gerelateerde informatie worden gevonden in de toegewijde sectie van deze Website, www.findyourfitte.com/store-policies. Alle betalingen worden onafhankelijk verwerkt via diensten van derden. Daarom verzamelt Fitte geen betalingsinformatie, zoals creditcardgegevens, maar ontvangt alleen een melding nadat de betaling succesvol is voltooid. Als betaling via de beschikbare methoden mislukt of wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder, is het Bedrijf niet verplicht om de Bestelling uit te voeren. Eventuele kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de mislukte of geweigerde betaling komen voor rekening van de klant. Betalingsmethoden die door Fitte worden aangeboden, zijn onder andere:

• VISA

• MasterCard

• PayPal

• iDeal

• Klarna

Andere vormen van betaling zijn verboden. Fitte accepteert geen betaling in termijnen (tenzij rechtstreeks via de Service Provider Klarna).

 

 

5.6 Levering van Producten

Nadat de "Bestelbevestiging" door de klant is ontvangen, moeten ze wachten op de melding "Bestelling Verzonden". Zodra de melding is verzonden, kunnen de klanten verwachten dat de Producten binnen 14 werkdagen worden geleverd. De in de "Bestelling Verzonden" melding gecommuniceerde levertijden zijn bij benadering, afhankelijk van de locatie van de klant, en Fitte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering. De Producten worden verzonden via een verzendbedrijf van derden en worden naar het door de klant gespecificeerde adres verzonden.

 

De leveringskosten die aan de klant worden gepresenteerd vóór voltooiing van de Bestelling, omvatten het transport van het Product, mogelijke verzekeringen en douane bij bron binnen de Europese Unie. Voor klanten buiten de Europese Unie zijn douane- en andere belastingen zoals rechten zeer waarschijnlijk, waarvoor de klanten verantwoordelijk zijn voor betaling om het Product te ontvangen. De ontvanger is daarom verplicht om eventuele invoer- en douanekosten te betalen.

 

Fitte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor Bestellingen die ontbreken of niet kunnen worden afgeleverd door het verzendbedrijf van derden als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige adresgegevens die zijn verstrekt door de klant, afwezigheid van de klant of het vasthouden van het Product door de douane. Het Bedrijf is daarnaast niet aansprakelijk voor vertragingen die kunnen worden veroorzaakt door stakingen, gewapende conflicten of andere omstandigheden die buiten haar controle vallen. Fitte aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor vertragingen die worden veroorzaakt door douaneprocedures of als lokale autoriteiten de Bestelling in beslag nemen.

 

5.7 Productgarantie

Alle Producten die beschikbaar zijn op de Website, of die in het verleden beschikbaar waren, hebben een garantieperiode van 2 jaar vanaf het moment van ontvangst van het Product. Een Product moet voldoen aan de volgende vereisten zoals hieronder uiteengezet. Als het hier niet aan voldoet, wordt het als van toepassing beschouwd voor aanspraak op de Productgarantie.

 

• Het Product voldoet aan de beschrijving die Fitte heeft verstrekt en heeft de eigenschappen van het Product dat Fitte aan de klanten heeft gepresenteerd als een voorbeeld of model in enige communicatie.

• Het Product kan geschikt worden gebruikt voor elk specifiek doel dat door de klant is vereist, en dit gebruik is goedgekeurd door Fitte als geschikt gebruik voor het Product.

• Het Product heeft de kwaliteit en prestaties van een Product dat door de klanten kan worden verwacht, gezien de aard van het item.

 

In het geval dat het betreffende Product niet voldoet aan de bovengenoemde vereisten, zal Fitte, indien van toepassing, naar eigen goeddunken het Product repareren, vervangen, de prijs verlagen of het contract beëindigen, zonder kosten voor de klant.

 

Fitte zal daarentegen niet aansprakelijk zijn voor schade aan het Product die kan voortvloeien uit misbruik of het ontbreken van acties of nalatigheden van de klanten die niet voldoen aan de specificaties zoals uiteengezet in de beschrijving van elk Product, of enige schade veroorzaakt door derden die niet aan Fitte zijn gerelateerd.

 

6. Rechten van de klanten

 

6.1 Recht van intrekking

Tenzij uitzonderingen van toepassing zijn, kunnen de klanten in de periode van 30 kalenderdagen na ontvangst van het Product, om welke reden dan ook en zonder opgave van reden, in aanmerking komen om zich terug te trekken uit het contract. Klanten kunnen meer leren over de intrekkingsvoorwaarden in dit gedeelte.

 

Tenzij een van toepassing zijnde uitzondering hieronder wordt vermeld, hebben klanten die Europese Consumenten zijn, krachtens EU-regels, het wettelijke recht om zich terug te trekken uit online gesloten contracten (op afstand gesloten contracten) binnen de voor hun geval geldende termijn, om welke reden dan ook en zonder opgave van reden. Klanten die niet aan deze kwalificatie voldoen, kunnen geen gebruik maken van de rechten zoals beschreven in dit gedeelte.

 

Om hun recht van intrekking uit te oefenen, moeten klanten het Bedrijf een ondubbelzinnige verklaring sturen waarin zij hun voornemen om zich terug te trekken uit het contract kenbaar maken. Hiervoor kunnen klanten het intrekkingsformulier "Retourformulier" gebruiken dat beschikbaar is op www.findyourfitte.com/store-policies. Om aan de termijn waarbinnen zij dit recht kunnen uitoefenen te voldoen, moeten klanten de intrekkingskennisgeving verzenden voordat de intrekkingstermijn verstrijkt.

 

De intrekkingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na ontvangst van het Product. Intrekking van een contract wordt alleen als geldig beschouwd via het formulier of via een e-mail naar info@findyourfitte.com.

 

6.2 Gevolgen van intrekking

Nadat de klant zijn recht op intrekking heeft uitgeoefend, zal een terugbetaling worden uitgevoerd. Een terugbetaling is echter afhankelijk van de retournering van het Product door de klanten in het geval de klanten de Bestelling al hebben ontvangen op het adres dat bovenaan deze pagina wordt vermeld, onder clausule 1. Algemene informatie. De klant is verantwoordelijk voor eventuele retourzendkosten en deze worden niet vergoed door Fitte.

 

Als de klant op de juiste wijze is teruggetreden uit een contract zoals hierboven vermeld, wordt deze terugbetaald volgens de volgende voorwaarden:

• Als het is ingetrokken vóór de verzending van het Product, wordt een terugbetaling gedaan voor alle betalingen.

• Als het is ingetrokken na verzending van het Product, is de terugbetaling afhankelijk van de staat van het Product nadat het door het Bedrijf is ontvangen. Het Bedrijf zal de staat van het Product inspecteren, en indien het als verkoopbaar wordt beschouwd, ontvangt de klant een volledige terugbetaling van betalingen, inclusief, indien van toepassing, die de kosten van levering dekken. De terugbetaling omvat echter niet de prijs van de retourzending naar het Bedrijf.

 

6.3 Terugbetaling

Klanten die op de juiste wijze zijn teruggetreden uit een contract worden door het Bedrijf terugbetaald. Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze voor een bepaalde leveringsmethode anders dan de minst dure standaardlevering die door het Bedrijf wordt aangeboden, worden niet vergoed. Een dergelijke terugbetaling wordt zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk 30 werkdagen na de dag waarop het Bedrijf op de hoogte is gebracht van de beslissing van de klant om zich terug te trekken uit het contract gemaakt, indien het Product nog niet is verzonden, of de dag waarop het Product met succes is ontvangen, geïnspecteerd en verwerkt door het Bedrijf. Tenzij anders is overeengekomen met de klant, worden terugbetalingen gedaan met hetzelfde betaalmiddel als gebruikt om de oorspronkelijke transactie te verwerken. In elk geval mag de klant geen kosten of vergoedingen dragen als gevolg van dergelijke terugbetaling.

 

6.4 Recht van intrekking in geval van defecte Producten

In het geval dat de klant een Product heeft ontvangen dat zij als defect beschouwen, dienen zij dit zo snel mogelijk aan Fitte te melden. De klant wordt verwacht een volledig rapport van het mogelijke defect te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot foto's, een gedetailleerde beschrijving en videomateriaal. Fitte zal het verstrekte rapport nauwkeurig onderzoeken en binnen een redelijke termijn beslissen of het Product als defect wordt beschouwd. Als het Product als defect wordt beschouwd, zal Fitte:

• De klant vragen om het defecte Product te retourneren.

• De klant vergoeden voor de retourzending, op vertoon van het ontvangstbewijs van het verzendbedrijf.

• De klant een vervanging aanbieden als het Product op voorraad is. Als het Product niet op voorraad is maar wel gepland staat voor productie binnen de komende 3 maanden, wordt het Product kosteloos geleverd, inclusief leveringskosten, zodra het is geproduceerd.

• Als de klant een vervanging weigert, wordt een terugbetaling gedaan van het door de klant betaalde bedrag voor de Bestelling, en eventuele extra leveringskosten, overeenkomstig de bepalingen in clausule 6.2 en clausule 6.3. Fitte vergoedt geen douane- of rechten die door de klant zijn betaald.

 

7. Scheidbaarheid

 

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt geacht krachtens de toepasselijke wetgeving, zal de nietigheid of onafdwingbaarheid van een dergelijke bepaling de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten, die volledig van kracht blijven.

 

7.1 Klanten in de EU

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, zullen de partijen hun best doen om in onderling overleg overeenstemming te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige of onafdwingbare delen. In geval van het niet kunnen bereiken van een dergelijke overeenkomst, zullen de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepalingen worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit is toegestaan of voorgeschreven onder de toepasselijke wetgeving. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zal de nietigheid, ongeldigheid of onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, de volledige overeenkomst niet nietig maken, tenzij de gescheiden bepalingen essentieel zijn voor de overeenkomst, of van zodanig belang zijn dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen zouden leiden tot een onaanvaardbare last voor een van de partijen.

7.2 Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door de wet van de plaats waar het Bedrijf is gevestigd, zoals vermeld in het relevante gedeelte van dit document, ongeacht conflicterende wettelijke beginselen.

 

7.3 Geschillenbeslechting

Klanten kunnen eventuele geschillen aan het Bedrijf voorleggen, dat zal proberen deze op een vriendschappelijke manier op te lossen. Hoewel het recht van de klanten om juridische stappen te ondernemen altijd onverlet blijft, worden klanten vriendelijk verzocht om in geval van enige controverse met betrekking tot het gebruik van deze Website of de Service contact op te nemen met het Bedrijf op de in dit document vermelde contactgegevens. De klanten kunnen de klacht, inclusief een beknopte beschrijving en, indien van toepassing, de gegevens van de betreffende Bestelling, aankoop of account, naar het e-mailadres van het Bedrijf sturen zoals vermeld in dit document. Het Bedrijf zal de klacht zonder onnodige vertraging verwerken en binnen 21 dagen na ontvangst ervan.

 

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting opgezet dat een buitengerechtelijke methode biedt voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- en servicecontracten. Als gevolg hiervan kan elke Europese consument een dergelijk platform gebruiken om geschillen op te lossen die voortvloeien uit online gesloten contracten met het Bedrijf. Het platform is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

 

In gevallen waarin het Bedrijf en de klant het niet eens kunnen worden over de oplossing van het geschil, kunnen de partijen overgaan tot gerechtelijke procedures. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven van de plaats waar het Bedrijf is gevestigd, tenzij wettelijke bepalingen die een andere locatie voorschrijven van toepassing zijn. Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om geschillen op te lossen voor de rechtbank van de plaats waar de klant is gevestigd. In dergelijke gevallen zal de plaats van juridische jurisdictie van de klant in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

8. Algemene bepalingen

 

8.1 Geen afstand

Het nalaten van het Bedrijf om enig recht of bepaling onder deze Voorwaarden te handhaven, zal geen afstand doen van een dergelijk recht of bepaling. Geen afstand zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling.

 

8.2 Onderbreking van de service

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij klanten tijdig worden geïnformeerd. Binnen de grenzen van de wet kan het Bedrijf er ook voor kiezen om de Service geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Als de Service wordt beëindigd, zal het Bedrijf samenwerken met gebruikers om hen in staat te stellen persoonlijke gegevens of informatie te verwijderen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Bovendien kan de Service om redenen buiten de redelijke controle van het Bedrijf niet beschikbaar zijn, zoals "overmacht" (bijv. arbeidsacties, infrastructuurstoringen of stroomuitval, enz.).

 

8.3 Doorverkoop van de service

Klanten mogen geen enkel deel van deze website en de Service reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf, die rechtstreeks of via een legitiem doorverkoopprogramma wordt verleend.

 

8.4 Privacybeleid

Om meer te weten te komen over het gebruik van hun persoonlijke gegevens, kunnen klanten verwijzen naar het privacybeleid op www.findyourfitte.com/privacy-policy.

 

8.5 Wijzigingen in deze voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen op elk moment. In dergelijke gevallen zal het Bedrijf klanten passend informeren over deze wijzigingen. Dergelijke wijzigingen hebben alleen invloed op de relatie met de klanten voor de toekomst. Het voortgezette gebruik van de Service (Website) zal de aanvaarding van de herziene Voorwaarden door de klanten aangeven. Als klanten de wijzigingen niet wensen te aanvaarden, moeten zij stoppen met het gebruik van de Service (Website). Het niet aanvaarden van de herziene Voorwaarden kan elk van de partijen het recht geven om de overeenkomst te beëindigen. De toepasselijke vorige versie zal de relatie regeren voorafgaand aan de aanvaarding door de klanten. Klanten kunnen elke vorige versie verkrijgen bij het Bedrijf. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf de datum specificeren waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden.

Fitte Terms & Conditions

 

These Terms & Conditions were reviewed and amended last on 24-09-2023.

 

1. General information

 

Welcome to fitte (“Fitte”, “we”, “us”, “Company”) Web Site, findyourfitte.com (or the “Web Site”). We provide Services which are subject to notices, terms, and conditions as set out below. They govern the use of the Web Site hosted under www.findyourfitte.com. By accessing, browsing, or shopping on this Web Site, you (“customers”, “your”, “users”) agree to all the terms and conditions in this agreement. Please read them carefully.

 

The following identification is given to the Company of the Web Site:

 

Fitte (“fitte”)

KVK (Dutch Chambre of Commerce) number 87784971

BTW (Dutch VAT) number NL004478080B77

Registered at Leuvensbroek 1531 6546XT Nijmegen, The Netherlands

info@findyourfitte.com

 

​2. Customers account registration

 

To use the Service, users must register or create a customers account, providing all required data or information in a complete and truthful manner. Failure to do so will cause unavailability of the Service. Customers are responsible for keeping their login credentials confidential and safe. For this reason, customers are also required to choose passwords that meet the highest standards of strength permitted. By registering, customers agree to be fully responsible for all activities that occur under their username and password. Customers are required to immediately and unambiguously inform the Company via the contact details indicated in this document, if they think their personal information, including but not limited to customers’ accounts, access credentials or personal data, have been violated, unduly disclosed or stolen. In such instances the Company will evaluate the situational factors and will decide whether to terminate the account or not.

 

2.1 Account termination

Customers can terminate their account and stop using the Service at any time by directly contacting the Company at the contact details provided in this document. The Company will comply with such a request, after it has been processed, within 30 working days.

 

2.2 Account suspension and deletion

The Company reserves the right, at its sole discretion, to suspend or delete at any time and without notice, customers’ accounts which it deems inappropriate, offensive or in violation of these Terms. The suspension or deletion of customers’ accounts shall not entitle customers to any claims for compensation, damages or reimbursement. The suspension or deletion of accounts due to causes attributable to the customer does not exempt the customer from paying any applicable fees or prices.

 

3. Web Site content

 

Unless where otherwise specified or clearly recognisable, all content available on the Web Site is owned or provided by the Company or its licensors. The Company undertakes its utmost effort to ensure that the content provided on this Web Site infringes no applicable legal provisions or third-party rights. However, it may not always be possible to achieve such a result. In such cases, without prejudice to any legal prerogatives of customers to enforce their rights, customers are kindly asked to preferably report related complaints using the contact details provided in this document.

 

3.1 Product description

Prices, descriptions or availability of Products are outlined in the respective sections of this Web Site and are subject to change without notice. While Products on this Web Site are presented with the greatest accuracy technically possible, representation on this Web Site through any means (including, as the case may be, graphic material, images, colors, sounds) is for reference only and implies no warranty as to the characteristics of the purchased Product. Fitte cannot be held liable to differences between photographs of the Products presented on the Web Site as a form of illustration and the Product itself. Fitte endeavors to present the Products as accurately as possible however recognizes small differences may occur.  The characteristics of the chosen Product will be outlined during the purchasing process.

 

4. Intellectual property rights

 

The Company holds and reserves all intellectual property rights for any content on the Web Site. Customers may not therefore use such content in any way that is not necessary or implicit in the proper use of the Service. In particular, but without limitation, customers may not copy, download, share (beyond the limits set forth below), modify, translate, transform, publish, transmit, sell, sublicense, edit, transfer/assign to third parties or create derivative works from the content available on this Web Site or affiliated media accounts, nor allow any third party to do so through the customers or their device, even without the customer's knowledge. Where explicitly stated, the customers may download, copy and/or share some content available for its sole personal and non-commercial use and provided that the copyright attributions and all the other attributions requested by the Company are correctly implemented. Any applicable statutory limitation or exception to copyright shall stay unaffected.

 

Without prejudice to any more specific provision of these Terms, any intellectual property rights, such as copyrights, trademark rights, patent rights and design rights related to this Web Site, design and Products are the exclusive property of the Company or its licensors and are subject to the protection granted by applicable laws or international treaties relating to intellectual property. All trademarks — nominal or figurative — and all other marks, trade names, Service marks, word marks, illustrations, images, or logos appearing in connection with Fitte are, and remain, the exclusive property of the Company or its licensors and are subject to the protection granted by applicable laws or international treaties related to intellectual property.

 

5. Product purchase

 

5.1 Purchase process

Any steps taken from choosing a Product to Order submission form part of the purchasing process. The purchasing process includes these steps:

 • Customers must choose the desired Product and verify their purchase selection;

 • After having reviewed the information displayed in the purchase selection, customers must read and accept the Terms & Conditions;

 • Customers then may place the Order by submitting it.

 • Payment must be made by the customers for the Order to be accepted.

Until payment of the total purchase price is received by the Company, any Products ordered shall not become the customers’s property.

 

5.2 Order acceptance

 • Unless the Order receipt expressly includes the acceptance of the Order, in which case the contract is therefore then entered into, the purchase contract is entered into at the moment the customers receives the communication of Order acceptance via e-mail as “Order Confirmation”;

 • Subject to Product availability and to the Company’s discretion, the Order shall be accepted without undue delay.

 • The contract entered between the customers and Fitte only applies to the Products listed in the “Order Confirmation”.

 

5.3 Order rejection

If the Order is not accepted, the Company shall issue a refund. The rejection of an Order shall not entitle the customers to bring any claim against the Company, including compensation for damages. All notifications related to the described purchasing process shall be sent to the email address provided by the customers for such purposes.

 

Fitte reserves the right in sole discretion, in potential exceptional circumstances, to reject an Order after having sent an “Order Confirmation”. Fitte in addition reserves the right to withdraw a Product from the Web Site at any time and remove or modify any content and shall not be liable to the customers or any third party as a result, regardless of whether the Product has been sold or not.

 

5.4 Price

Customers are informed during the purchasing process and before Order submission, about any fees, taxes and costs (including, if any, delivery costs) that they will be charged.

Prices on this Web Site are displayed either exclusive or inclusive of any applicable fees, taxes and costs, depending on the section the customers is browsing.

 

Price displayed on the Web Site on the date the Order is placed by the customers is applicable. In the event of errors, Fitte will endeavor to communicate the faulty and the corrected price as soon as possible to the customers, providing two possible solutions:

 • Acceptance of the new price by the customers, Order reconfirmed by the customer, and any potential additional amount missing paid by the customer.

 • Rejection of the new price by customer, cancelling the Order. Customer will receive the full paid amount reimbursed according to our right of withdrawal Terms set out in clause 6.1.

 

If, for any reason, Fitte fails to communicate the new price to the customer, the Order will be regarded as cancelled and full amount paid by the customer reimbursed according to our right of withdrawal Terms set out in clause 6.1.

 

Fitte shall not be required to fulfill the Order if a faulty price for a Product is presented, and when the price is obviously faulty in such a way that the customers could reasonably recognize the price is faulty.

 

Fitte may change the price at any time. Prices for Orders which are correct and have been sent out a “Order Confirmation” notification are not affected by price changes.

 

Prices are presented including the Value Added Tax (VAT), and such rate will be applied as the legal applicable rate depending on the Product and the location of its sale.

 

5.5 Methods of payment

Information related to accepted payment methods are made available during the purchasing process. Some payment methods may only be available subject to additional conditions or fees. In such cases related information can be found in the dedicated section of this Web Site, www.findyourfitte.com/store-policies. All payments are independently processed through third-party Services. Therefore, Fitte does not collect any payment information – such as credit card details – but only receives a notification once the payment has been successfully completed. If payment through the available methods fail or is refused by the payment Service provider, the Company shall be under no obligation to fulfil the Order. Any possible costs or fees resulting from the failed or refused payment shall be borne by the customer. Payment methods offered by Fitte are the following:

 • VISA

 • MasterCard

 • PayPal

 • iDeal

 • Klarna

Other forms of payments are prohibited. Fitte does not accept payment in installments (unless directly through the Service Provider Klarna).

 

5.6 Delivery of Product

After the “Order Confirmation” has been received by the customer, they must wait to receive the “Order Shipped” notification. Once the notification has been sent, the customer can expect the Products to be delivered within 14 working days. The delivery times communicated in the “Order Shipped” notification are approximate, depend on the location of the customer and Fitte cannot be held liable for any delay in delivery. The Products will be shipped using a third-party shipping company and will be sent to the address specified and provided by the customer.

 

Delivery costs which are presented to the customer before completion of the Order, include the transportation of the Product, potential insurance and customs at source within the European Union. For customers not within the European Union, customs and other taxes such as duties are a highly likely scenario which the customers will be responsible for payment to receive the Product. Recipient is thereby required to pay any import and duties costs.

 

Fitte cannot be held liable for Orders which are missing or unable to be delivered by the third-party shipping company as a result of false, inaccurate or incomplete address data provided by the customer, the customer’s absence or the retention of Product by customs. The Company is in addition not liable for delays which could be caused by strikes, armed conflicts or other circumstances beyond its control. Fitte furthermore does not accept any liability for delays which are caused by customs procedures or if local authorities confiscate the Order.

 

5.7 Product warranty

All Products available on the Web Site, or which have been available in the past, have a 2 year warranty period from the moment of Product receipt. A Product must comply to the following requirements set out below. If it does not comply, it is defined applicable for calling on the Product warranty.

 

 • Product adheres to the description provided by Fitte and possess the qualities of the Product Fitte has presented to the customers as a sample or model in any communication.

 • Product can be suitably used for any particular purpose required by the customer, and this use has been approved by Fitte as suitable use for the Product.

 • Product possess the quality and performance of a Product which may be expected by the customers, given the nature of the item.

 

In the event the Product in question does not conform to the abovementioned requirements, Fitte shall where appropriate repair, replace, reduce the price or terminate the contract at the discretion of the Company, at no cost for the customer.

 

Fitte shall contrarily not be liable for damage to the Product which may result from misuse or the lack of actions or omissions of the customers that do not conform to the specifications set out in the description of each Product, or any damage caused by third parties not related to Fitte.

 

6. Customers Rights

 

6.1 Right of withdrawal

Unless exceptions apply, the customers may be eligible to withdraw from the contract within the period specified, namely a cooling period of 30 calendar days from the date they have received the Product, for any reason and without justification. Customers can learn more about the withdrawal conditions within this section.

 

Unless any applicable exception is mentioned below, customers who are European Consumers are granted a statutory cancellation right under EU rules, to withdraw from contracts entered into online (distance contracts) within the specified period applicable to their case, for any reason and without justification. Customers that do not fit this qualification, cannot benefit from the rights described in this section.

 

To exercise their right of withdrawal, customers must send to the Company an unequivocal statement of their intention to withdraw from the contract. To this end, customers may use the withdrawal form “Return form” available on www.findyourfitte.com/store-policies. In Order to meet the deadline within which they can exercise such right, customers must send the withdrawal notice before the withdrawal period expires.

 

The withdrawal period expires 30 calendar days after receipt of the Product. Withdrawal from a contract is only perceived valid through the form or through an e-mail to info@findyourfitte.com.

 

6.2 Effects of withdrawal

After the customer has expressed its right to withdrawal, a reimbursement will be made. However, a reimbursement is dependent on the return of the Product by the customers in the event the customers has already received the Order to the address provided at the top of this page, under clause 1. General information. The customer is responsible for any return shipping expenses and these will not be reimbursed by Fitte.

 

If the customer has correctly withdrawn from a contract as stated above, they will be reimbursed according to the following terms:

 • If withdrawn before the dispatching of the Product, reimbursement will be made for all payments.

 • If withdrawn after the dispatching of the Product, reimbursement will depend on the state of the Product after it has been received by the Company. The Company will inspect the state of the Product, and if deemed in a sellable state, the customer will receive a full reimbursement of payments, including, if any, those covering the costs of delivery. However, reimbursement will not include price of return shipping to the Company.

 

6.3 Reimbursement

Customers who correctly withdraw from a contract will be reimbursed by the Company. However, any additional costs resulting from the choice of a particular delivery method other than the least expensive type of standard delivery offered by the Company, will not be reimbursed. Such reimbursement shall be made without undue delay and, in any event, no later than 30 working days from the day on which the Company is informed of the customer’s decision to withdraw from the contract if the Product has not yet been dispatched, or the day the Product has been successfully received, inspected and processed by the Company. Unless otherwise agreed with the customer, reimbursements will be made using the same means of payment as used to process the initial transaction. In any event, the customer shall not incur any costs or fees as a result of such reimbursement.

 

6.4 Right of withdrawal in the event of defective Products

In the event the customer has received a Product they deem defective, they are required to communicate this to Fitte as soon as possible. The customer is expected to provide a full report of the potential defect, including but not limited to photographs, in-depth description, and video material. Fitte will closely inspect the report provided and will decide whether the Product is found defective within a reasonable timeframe. If the Product is found defective, Fitte will:

 • Ask the customer to return the faulty Product.

 • Reimburse the customers for the return shipping expenses, upon presentation of receipt of the shipping company.

 • Offer the customer with an exchange if the Product is in stock. If the Product is not in stock but is planned for Production within the next 3 months, provide the Product once it is produced at no cost, including delivery costs.

 • If the customer rejects an exchange, a reimbursement will be made of amount paid by customer for the Order, and any additional delivery costs, according to the Terms set out in clause 6.2 and clause 6.3. Fitte will not cover any customs or duties paid by the customer.

 

7. Severability

 

Should any provision of these Terms be deemed or become invalid or unenforceable under applicable law, the invalidity or unenforceability of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions, which shall remain in full force and effect.

 

7.1 EU customers

Should any provision of these Terms be or be deemed void, invalid or unenforceable, the parties shall do their best to find, in an amicable way, an agreement on valid and enforceable provisions thereby substituting the void, invalid or unenforceable parts. In case of failure to do so, the void, invalid or unenforceable provisions shall be replaced by the applicable statutory provisions, if so permitted or stated under the applicable law. Without prejudice to the above, the nullity, invalidity or the impossibility to enforce a particular provision of these Terms shall not nullify the entire agreement, unless the severed provisions are essential to the agreement, or of such importance that the parties would not have entered into the contract if they had known that the provision would not be valid, or in cases where the remaining provisions would translate into an unacceptable hardship on any of the parties.

 

7.2 Governing law

These Terms are governed by the law of the place where the Company is based, as disclosed in the relevant section of this document, without regard to conflict of laws principles.

 

7.3 Dispute resolution

Customers may bring any disputes to the Company who will try to resolve them amicably.

While customers' right to take legal action shall always remain unaffected, in the event of any controversy regarding the use of this Web Site or the Service, customers are kindly asked to contact the Company at the contact details provided in this document. The customers may submit the complaint including a brief description and if applicable, the details of the related Order, purchase, or account, to the Company’s email address specified in this document. The Company will process the complaint without undue delay and within 21 days of receiving it.

 

The European Commission has established an online platform for alternative dispute resolutions that facilitates an out-of-court method for solving any dispute related to and stemming from online sale and Service contracts. As a result, any European consumer can use such platform for resolving any dispute stemming from contracts which have been entered into online. The platform is available on this link.

 

8. Common provisions

 

8.1 No waiver

The Company’s failure to assert any right or provision under these Terms shall not constitute a waiver of any such right or provision. No waiver shall be considered a further or continuing waiver of such term or any other term.

 

8.2 Service interruption

To ensure the best possible Service level, the Company reserves the right to interrupt the Service for maintenance, system updates or any other changes, informing the customers appropriately. Within the limits of law, the Company may also decide to suspend or terminate the Service altogether. If the Service is terminated, the Company will cooperate with ssers to enable them to withdraw Personal Data or information in accordance with applicable law. Additionally, the Service might not be available due to reasons outside the Company’s reasonable control, such as “force majeure” (eg. labor actions, infrastructural breakdowns or blackouts etc).

 

8.3 Service reselling

Customers may not reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of this Web Site and of its Service without the Company’s express prior written permission, granted either directly or through a legitimate reselling programme.

 

8.4 Privacy Policy

To learn more about the use of their Personal Data, customers may refer to the privacy policy at www.findyourfitte.com/privacy-policy.

 

8.5 Changes to these Terms

The Company reserves the right to amend or otherwise modify these Terms at any time. In such cases, the Company will appropriately inform the customers of these changes. Such changes will only affect the relationship with the customers for the future. The continued use of the Service (Web Site) will signify the customers’s acceptance of the revised Terms. If customers do not wish to be bound by the changes, they must stop using the Service (Web Site). Failure to accept the revised Terms, may entitle either party to terminate the agreement. The applicable previous version will govern the relationship prior to the customers's acceptance. The customers can obtain any previous version from the Company. If required by applicable law, the Company will specify the date by which the modified Terms will enter into force.

bottom of page